Pobierz aplikację around.us
Dla lepszego doświadczenia, użyj naszej aplikacji mobilnej.

Warunki ogólne

Niniejsze warunki ogólne ("Warunki") określają zasady korzystania ze strony internetowej Around Us ("Strona internetowa"), znajdującej się pod adresem https://aroundus.com oraz usług, funkcji, treści, aplikacji lub widgetów oferowanych przez Around Us ("Usługi").
Korzystając z tej strony internetowej, zakładamy, że akceptujesz niniejsze warunki ogólne. Nie kontynuuj korzystania z Around Us, jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie wszystkich warunków ogólnych zawartych na tej stronie.

Akceptacja warunków

Korzystając lub używając usług oferowanych przez Around Us, użytkownik oznacza, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się być związany warunkami korzystania opisanymi w niniejszej umowie, i że ta umowa pozostanie w mocy, niezależnie od tego, czy jest zarejestrowanym członkiem Around Us. Jeśli nie zgadzasz się na te warunki, nie możesz korzystać ze strony internetowej ani z usług.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania części tej umowy w dowolnym momencie i bez wcześniejszego zawiadomienia. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie tej strony, aby sprawdzić, czy doszło do zmian w warunkach korzystania i je przeczytać. Jeśli wprowadzone zostaną zmiany, poinformujemy Cię o nich, publikując zmienione warunki korzystania na stronie Around Us.

Ciasteczka (Cookies)

Używamy ciasteczek wyłącznie w celach sesyjnych. Korzystając ze strony internetowej lub usług, zgadzasz się na korzystanie z ciasteczek zgodnie z polityką prywatności strony internetowej.
Ta strona internetowa używa ciasteczek do umożliwienia działania określonych obszarów oraz ułatwienia odzyskiwania danych użytkownika podczas każdej wizyty. Pozwala to na bardziej spersonalizowane doświadczenie dla odwiedzających naszą stronę internetową.

Licencja

Użytkownicy zobowiązują się udzielić publiczności szerokich uprawnień do ponownego rozpowszechniania i swobodnego ponownego wykorzystania ich wkładów na stronie, pod warunkiem właściwego przypisania i nadania tych samych swobód wszystkim utworom pochodnym. Wszystkie dostarczone treści muszą być udostępniane na licencji umożliwiającej swobodne ponowne wykorzystywanie przez każdą osobę, która ma do nich dostęp. Przy przesyłaniu treści, do których posiadasz prawa autorskie, zgadzasz się udzielić licencji Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported ("CC BY-SA").
Musisz również potwierdzić status domeny publicznej wszystkich treści znajdujących się w domenie publicznej. Przy ponownym wykorzystywaniu zawartości hostowanej na Stronie musisz przestrzegać wymagań dotyczących przypisania oraz odpowiedniej licencji. Przy modyfikowaniu lub dodawaniu treści musisz udostępnić treść zmodyfikowaną/dodaną zgodnie z odpowiednią licencją oraz jasno wskazać, że praca pierwotna została zmieniona.

Odpowiedzialność za treść

Nie gwarantujemy dokładności zawartości hostowanej: nie gwarantujemy dokładności informacji dostarczanych przez naszych użytkowników lub przez osoby trzecie. Zawsze powinieneś prowadzić własne badania i zachować zdrowy rozsądek oraz rozsądny osąd podczas korzystania z informacji dostarczanych przez nas lub inne źródła.
Nie ponosimy odpowiedzialności za treści stron trzecich: nie kontrolujemy, nie monitorujemy i nie zatwierdzamy treści stron internetowych lub usług stron trzecich, które mogą być powiązane z naszymi usługami. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści stron trzecich, w tym za treści mogące być obraźliwe, nieprawdziwe lub w inny sposób naganny.
Odmawiamy wszelkich gwarancji: nie udzielamy żadnych gwarancji co do dokładności, kompletności lub niezawodności treści dostarczanych na naszych usługach. Odmawiamy wszelkich gwarancji, wyrażonych lub dorozumianych, w tym wszelkich gwarancji dotyczących przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nielamania praw autorskich.

Twoja prywatność

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zachowanie praw

Zastrzegamy sobie prawo do żądania usunięcia wszystkich lub konkretnego linku do naszej strony internetowej. Zgadzasz się na natychmiastowe usunięcie wszelkich linków do naszej strony na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany tych warunków ogólnych i naszej polityki linków w dowolnym momencie. Kontynuując linkowanie do naszej strony, zgadzasz się być związany i przestrzegać tych warunków oraz polityki linków.

Usunięcie linków

Jeśli znajdziesz na naszej stronie link, który Cię urazi z jakiegokolwiek powodu, jesteś wolny(a), aby się z nami skontaktować i nas o tym poinformować w dowolnym momencie. Będziemy rozpatrywać wnioski o usunięcie linków, ale nie jesteśmy zobowiązani tego robić ani odpowiadać bezpośrednio.
Nie gwarantujemy, że informacje na tej stronie są poprawne, nie zapewniamy ich kompletności ani dokładności; nie obiecujemy także, że strona internetowa będzie dostępna w każdej chwili lub że materiał na stronie internetowej będzie aktualny.

Zabronione działania

W Around Us cieszymy się z Twojego uczestnictwa i zachęcamy do działania w dobrej wierze, aby realizować naszą misję. Niemniej jednak pewne działania, zarówno legalne, jak i nielegalne, mogą być szkodliwe dla innych użytkowników oraz naruszać nasze zasady. Z tego powodu prosimy, abyś powstrzymał/a się od podejmowania poniższych działań na naszej stronie internetowej:
  • Nękanie i nadużycia wobec innych: angażowanie się w nękanie, groźby, spamowanie lub akty wandalizmu oraz przesyłanie wiadomości łańcuszkowych, niechcianych e-maili lub spamu do innych użytkowników.
  • Naruszanie prywatności innych: naruszanie praw do prywatności innych osób zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym przepisami w miejscu Twojego zamieszkania lub przeglądania lub edycji treści); wydobywanie informacji identyfikujących osoby w celu nękania, wykorzystania, naruszenia prywatności lub w celach promocyjnych lub handlowych nieuzgodnionych wyraźnie przez usługę; i wydobywanie informacji identyfikujących osoby poniżej 18 roku życia w celach nielegalnych lub naruszających obowiązujące przepisy dotyczące zdrowia lub dobrostanu nieletnich.
  • Podejmowanie działań fałszywych, podszywanie się lub oszustwo: celowe lub świadome publikowanie treści stanowiącej oszczerstwo; publikowanie celowo lub świadomie treści fałszywych lub nieprecyzyjnych w celu wprowadzenia w błąd; próba podszywania się pod tożsamość innego użytkownika lub osoby, przedstawianie swojego związku z osobą lub podmiotem lub używanie nazwy innego użytkownika w celu wprowadzenia w błąd; i podejmowanie działań oszustwa.
  • Naruszanie praw autorskich: naruszanie praw autorskich, znaków towarowych, patentów lub innych właściwości intelektualnych zgodnie z obowiązującym prawem.
  • Niewłaściwe korzystanie z naszych usług w celach nielegalnych: publikowanie treści związanych z pornografia dziecięcą lub innymi treściami naruszającymi obowiązujące przepisy dotyczące pornografii dziecięcej; publikowanie lub modyfikowanie niecenzuralnych materiałów, które są nielegalne zgodnie z obowiązującym prawem; i używanie usług w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.
  • Nadużywanie zasobów komputerowych: publikowanie lub rozpowszechnianie treści zawierających wirusy, oprogramowanie złośliwe, robaki, trojany, złośliwy kod lub inne urządzenia mogące uszkodzić naszą infrastrukturę techniczną lub system lub infrastrukturę techniczną lub system naszych użytkowników; angażowanie się w zautomatyzowane korzystanie z witryny w sposób nadużywczy lub zakłócający usługi i nieuzgodniony przez witrynę; zakłócanie usług poprzez umieszczenie nadmiernego obciążenia na witrynie lub sieciach lub serwerach; zakłócanie usług poprzez zalewanie jednej z witryn komunikacją lub innym ruchem, który nie sugeruje poważnego zamiaru korzystania z witryny w celu osiągnięcia deklarowanego celu; celowe, świadome dostęp, modyfikacja lub korzystanie z obszarów niewidocznych naszych systemów informatycznych bez upoważnienia; i badanie, analiza lub testowanie podatności któregokolwiek z naszych systemów technicznych lub sieci bez spełnienia wszystkich następujących warunków: te działania nie nadużywają lub nadmiernie nie zakłócają naszych systemów technicznych lub sieci; te działania nie służą osobistemu zyskowi (chyba że chodzi o uznanie Twojej pracy); zgłaszasz deweloperom witryny wszelkie podatności (lub je naprawiasz); i nie podejmujesz tych działań w celach szkodliwych lub niszczycielskich.
Wymagamy również, abyś ujawnił/a wszelkie płatne wkłady, za które otrzymujesz lub planujesz otrzymać wynagrodzenie. Ujawnienie to powinno być dokonane co najmniej jednym z poniższych sposobów: deklaracją na swojej stronie użytkownika lub deklaracją w podsumowaniu edycji towarzyszącym wszelkim płatnym wkładom. Przepisy prawa lub polityki i wytyczne mogą również ograniczać płatne wkłady lub wymagać bardziej szczegółowego ujawnienia. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia decyzji o ściganiu zgodnie z tymi warunkami.

Hasło

Twój obowiązek polega na zabezpieczeniu swojego hasła i nigdy nie udostępnianiu go nikomu innemu.

Egzekwowanie prawa

W rzadkich przypadkach możemy być zmuszeni do interwencji lub być zaproszeni do zarządzania szczególnie problematycznym użytkownikiem z powodu jego zakłócającego lub niebezpiecznego zachowania. W celu ochrony naszych użytkowników zastrzegamy sobie prawo do zbadania Twojego korzystania z usługi w celu ustalenia, czy doszło do naruszenia naszych Warunków korzystania, polityki lub obowiązującego prawa, do wykrycia i zapobiegania oszustwom lub problemom związanym z bezpieczeństwem, do odmowy lub ograniczenia dostępu do usługi dla każdego użytkownika naruszającego nasze Warunki korzystania, w tym osoby wielokrotnie naruszającej prawa autorskie, do wszczęcia postępowania sądowego przeciwko użytkownikom naruszającym nasze Warunki korzystania oraz do zarządzania witryną w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa naszych użytkowników, partnerów i opinii publicznej. Jeśli konto użytkownika lub dostęp zostaną zablokowane, zabronione jest tworzenie lub korzystanie z innego konta lub próba uzyskania dostępu do witryny bez naszej wyraźnej zgody. Społeczność może również podjąć działania, gdy jest to dozwolone przez obowiązujące polityki, w tym ostrzeżenie, badanie, blokowanie lub banowanie użytkowników naruszających te polityki. Zobowiązany/a jesteś do przestrzegania decyzji organów rozstrzygających konflikty powołanych przez społeczność, które mogą obejmować sankcje.

Zakończenie, blokada i zawieszenie usług

Możesz opuścić nas w dowolnym momencie, ale mamy nadzieję, że pozostaniesz i będziesz nadal współtworzyć. Niemniej jednak w pewnych przypadkach może być konieczne zakończenie określonych usług, zakończenie Warunków korzystania, dezaktywacja Twojego konta lub dostępu lub zbanowanie Cię jako użytkownika. Jeśli Twoje konto lub dostęp zostaną zablokowane lub zakończone, Twoje wkłady pozostaną widoczne (jeśli takie istnieją), a Ty nadal będziesz mógł/mogła przeglądać publiczne strony witryny. Nie będziesz jednak mógł/mogła uzyskać dostępu do swojego profilu ani ustawień. Zastrzegamy sobie prawo do przerwania lub zakończenia usług w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, z lub bez uprzedzenia. Nawet jeśli zostaniesz zbanowany/a, zablokowany/a lub zawieszony/a, Warunki korzystania pozostaną w mocy.

Powiadomienia, darmowe licencje i klauzula separacji

Potwierdzasz, że nie istnieje między Tobą a nami stosunek pracy, umowy agencyjnej, partnerstwa ani spółki, chyba że podpisałeś/-aś oddzielną umowę z nami. Niniejsze Warunki korzystania stanowią całość umowy między Tobą a nami, o ile nie ma takiej pisemnej umowy. Możemy przesyłać powiadomienia, w tym zmiany Warunków, drogą mailową, pocztową lub publikować je na stronie internetowej. Brak egzekwowania jakiejkolwiek klauzuli nie oznacza, że zrezygnujemy z jej stosowania. Zgadzasz się na brak wynagrodzenia za jakiekolwiek działania, wkłady lub pomysły dostarczone nam, społeczności lub stronie internetowej. Jeśli niniejsze Warunki korzystania umożliwiają korzystanie z darmowych licencji na stronie internetowej, warunki i wymagania dotyczące takich darmowych licencji nie zostaną zmienione. Jeśli postanowienie lub część postanowienia niniejszych Warunków korzystania jest uznawane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, to postanowienie to zostanie odseparowane, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełni w mocy i skuteczne.

Oświadczenie o ochronie odpowiedzialności

W największym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, wyłączamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej strony internetowej i korzystania z tej strony internetowej. Nic w niniejszym oświadczeniu nie:
  • ograniczy naszej lub Twojej odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała;
  • ograniczy naszej lub Twojej odpowiedzialności za oszustwo lub podstęp oszukańczy;
  • ograniczy w jakikolwiek sposób naszych lub Twoich obowiązków w sposób nieautoryzowany zgodnie z obowiązującym prawem; lub
  • wykluczy naszych lub Twoich odpowiedzialności, które nie mogą być wyłączone zgodnie z obowiązującym prawem.
Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności określone w tym paragrafie i w innych miejscach tego oświadczenia: (a) podlegają poprzedniemu paragrafowi; i (b) regulują wszelką odpowiedzialność wynikającą z oświadczenia, w tym odpowiedzialność wynikającą z umowy, deliktu oraz naruszenia obowiązku ustawowego.
Dopóki strona internetowa i informacje oraz usługi na stronie internetowej są udostępniane bezpłatnie, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakąkolwiek stratę lub szkodę jakiegokolwiek rodzaju.

Dziękujemy!

Serdecznie dziękujemy za poświęcenie czasu na zapoznanie się z tymi warunkami korzystania. Twoje wkłady są kluczowe dla sukcesu strony internetowej i naszych usług. Pomagasz tworzyć coś wyjątkowego - ogromną kolekcję wspólnie edytowanych przewodników referencyjnych, które oferują możliwości edukacyjne i informacyjne dla wielu osób, które mogą nie mieć w inny sposób dostępu, oraz wspólnotę osób o wspólnym celu.